Informace

Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

Tyto závazné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Kosmetika Hned. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi prodávajícím, který provozuje tento internetový obchod, na straně dodavatele a kupujícím (dále také zákazníkem) na straně odběratele. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Provozovatel:

Lada Zápotocká
Mírová 265/32, Povrly, 403 32
Tel.: +420 773 27 11 33
E-mail: info@kosmetikahned.cz
IČ:  62197835
DIČ: Nejsem plátce DPH

podnikající jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění vydaném Magistrátem města Ústí nad Labem, se sídlem Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

 

II.  Vymezení pojmů

Kupní smlouva. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem závazného potvrzení návrhu smlouvy kupujícího prodávajícím. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

Dodavatel (prodávající). Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Spotřebitel. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí příslušnou částí obchodních podmínek a obchodním zákoníkem.

III.  Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

IV.  Objednávka

Provádí se odesláním objednávkového formuláře (nákupního košíku). Odesláním objednávky souhlasíte s těmito podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami.  V případě nevyzvednutí, či odmítnutí zásilky od přepravce,  má prodávající právo vyžadovat po kupujícím náhradu za odeslání zásilky. Odstoupení od objednávky je možné pouze po konzultaci s prodávajícím a to buď písemně, e-mailem nebo telefonicky a za předpokladu, že zásilka ještě nebyla odeslána. Pokud dojde ke stornování objednávky uvedeným způsobem, prodávající tuto skutečnost potvrdí kupujícímu e-mailem.

V.  Cena zboží

Uvedené ceny v internetovém obchodě jsou konečné, ale ve výjimečných případech je možné poskytnout množstevní slevu.

Pokud z nějakého důvodu nebudeme moci dodržet ceny (cena se zvýší) uvedené ve vaší objednávce, budete o tomto informováni a požádáni o souhlas změny ceny. Pokud kupující nevysloví z navýšením ceny svůj souhlas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy předpokladem takového odstoupení od smlouvy je jeho prokazatelné doručení kupujícímu bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující již uhradil jakékoli finanční prostředky ve prospěch prodávajícího, vrátí mu je prodávající bez zbytečného odkladu.

VI.  Platební podmínky

Způsoby platby jsou uvedeny v sekci Platební podmínky.

VII.  Dodací podmínky

Dodací podmínky jsou uvedeny v sekci Dodací podmínky.

VIII.  Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo dle § 53 odst. 7 Obč.Z. od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění (dodání zboží).

Pokud se rozhodnete využít tohoto práva, je nutné učinit následující:

  1. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy a to nejlépe formou e-mailu, kde uveďte: vaše jméno, adresu, číslo faktury, číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena.   Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění (dodání zboží).

  2. Vracené zboží musí být kompletní včetně příslušenství a dodaných dokladů (návod, záruční list apod.), nepoškozené, bez známek opotřebení, v originálním nepoškozeném obalu.

  3. Zboží zašlete na naši adresu (doporučujeme zboží pojistit) – v žádném případě ne na dobírku.

  4. Po doručení vraceného zboží   obdržíte Vaše finanční prostředky nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

  5. Při nesplnění podmínky č. 1 nedochází k účinnému odstoupení od smlouvy. Při nesplnění podmínky č. 2 je Vaše odstoupení účinné, ale prodávající je oprávněn vracenou částku ponížit o vzniklé snížení hodnoty vracené věci (zboží je poškozené, nekompletní atd.)

IX.  Záruční podmínky

Na veškeré zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců

Záruční doba začíná běžet dnem od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Pozor!!!  Při doručení zboží na dobírku si vyžádejte potvrzení o zaplacení dobírky od České pošty (ne vždy Vám pošta toto potvrzení vydá automaticky, musíte si o něj požádat), je to pro Vás jedinný doklad, že jste zásilku převzali a zaplatili a toto potvrzení po Vás můžeme vyžadovat při reklamaci nebo vrácení zboží.

 

Pro uplatnění reklamace nás informujte e-mailem nebo telefonicky. Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu.  Do zásilky přiložte fakturu (stačí kopie) kterou jste obdrželi při koupi a uveďte důvod reklamace.

 Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit.

X.   Rozpor s kupní smlouvou

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

XI.  Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (povinných: jméno, příjmení, adresa, e-mail a volitelných:  datum narození,  pohlaví). Tyto údaje slouží pouze pro interní potřebu a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje jsou dle zákona zabezpečeny a jsou použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Pokud si kupující neodebere objednané zboží od přepravní společnosti ze závazné objednávky bez jejího předešlého zrušení (akceptované prodejcem) nebo jiné domluvě (odsouhlasené prodávajícím), nese kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Tyto náklady budou i po neodebrání zboží na kupujícím vymáhány, a to mimosoudní nebo soudní cestou.

Prodávající si vyhrazuje právo zařadit data z objednávky dlužníka na seznam vymáhaných pohledávek. Kupující - poskytovatel osobních údajů s tímto BEZ VÝHRAD souhlasí.

Vymazaní kupujícího (dlužníka) ze seznamu dlužníků bude pouze v případě uhrazení dlužné částky.